"You alone can do it,
  but you’re not alone in doing it"

Maurice Scheerder, oprichter NuGGZ.

Direct aanmelden

NuGGZ biedt kortdurende behandeling in de basis GGZ (BGGZ) en langdurige behandeling in de specialistische GGZ (SGGZ). Hierbij is de BGGZ primair gericht op enkelvoudige klachten (angst, trauma en depressie) en richt SGGZ zich meer op deze klachten in een ernstigere vorm en daarnaast op persoonlijkheidsstoornissen.

NuGGZ gebruikt hierbij verschillende behandelingen, passend bij de aard van de problematiek waarbij zowel individuele behandelingen (cognitieve gedragstherapie, EMDR of schematherapie) als ook groepsschematherapieën tot het aanbod behoren.

NuGGZ indiceert en biedt psychologische behandeling bij problemen die veel voorkomen onder mensen die in herstel zijn van verslaving. Met dit aanbod beoogt ze een bijdrage te leveren aan de gezondheid van herstellende verslaafden in het algemeen en aan de bewoners van (de) safehouses (van PiH) in het bijzonder.

Natuurlijk kunnen ook niet-verslaafde hulpvragers van de expertise van NuGGZ gebruikmaken.

De sfeer, de bejegening, het vakmanschap en de activiteiten van het team moet

voldoen aan de hoogste professionele normen en zowel cliënten als personeel moeten zich veilig en door de organisatie gesteund voelen.

De Raad van Toezicht (hierna RvT) is er om erop toe te zien dat deze belangrijke kenmerken van NuGGZ net als de kwaliteit van zorg, de veiligheid en de bedrijfsvoering daaromheen ook ‘voorbeeldig’ zijn.

Om het functioneren van de RvT invulling te geven is een vijftal kernprincipes t.a.v. het uitoefenen van de verantwoordelijkheden behorend bij de RvT vastgesteld, te weten:

  1. Wederzijdse transparantie, respect en vertrouwen
  2. Gezonde “challenge” van de RvT naar de bestuurder
  3. Multidisciplinaire samenstelling
  4. Passend bij het doel en de complexiteit van de organisatie
  5. Altijd met het doel voor ogen

 

  1. Wederzijdse transparantie, respect en vertrouwen

Transparantie, respect en vertrouwen zijn voor ons de uitgangspunten die ons werk mogelijk maken. De raad zal zich altijd inspannen om deze principes hoog te houden.

 

  1. Gezonde challenge van de RvT naar de bestuurder

De RvT zorgt er door goed werkgeverschap voor dat de juiste bestuurder(s) de organisatie besturen. Daarnaast geven wij gevraagd en ongevraagd advies en verwachten wij door de bestuurder geraadpleegd te worden in kwesties die de kwaliteit van de zorg aangaan.

 

  1. Multidisciplinaire samenstelling

Door de verschillende achtergronden van de leden van de RvT kan de raad zich deskundig bemoeien met uiteenlopende thema’s; zorginhoudelijke ervaring geeft zicht op de kwaliteit en veiligheid van het zorgaanbod, financiële deskundigheid geeft een scherp oog op de financiële ontwikkelingen, ervaringsdeskundigheid op het gebied van verslaving, herstel en GGZ geeft een gepassioneerde verbondenheid met de cliënten van NuGGZ en hun behoeften, en de marketing-achtergrond van een van de RvT leden tenslotte geeft een bredere kijk op het effect van NuGGZ op de maatschappij als geheel.

  

  1. Passend bij het doel en de complexiteit van de organisatie

NuGGZ is een jonge organisatie die een grote groei doormaakt. De RvT geeft zich rekenschap van de snelle veranderingen en wil het eigen functioneren afstemmen op wat NuGGZ nodig heeft. Om dit goed te kunnen doen spant de RvT zich actief in om de organisatie te zien, maar ook om door personeel en cliënten gezien te kunnen worden.

 

  1. Altijd met het doel voor ogen

Het doel van NuGGZ is duidelijk; mensen die geestelijke klachten hebben t.a.v. angsten, trauma’s, depressies en/of persoonlijkheidsproblematiek - welke al dan niet gerelateerd zijn aan een verslaving – behandelen en steunen in hun herstel. Alle activiteiten van NuGGZ, inclusief de activiteiten van de RvT, zullen hierop gericht zijn.

 

Deze ‘visie op toezicht’ is geen statisch document. We zullen haar met regelmaat evalueren en waar nodig aanscherpen.

 

ONZE PARTNERS

SAMEN OP WEG

             

                       

                  .   

NuGGZ
Bezoekadres:
Bordewijklaan 38, 7e etage
2591 XR Den Haag

Telefonisch bereikbaar:
Ma t/m vr van 8:30 tot 17:00 uur
via callcenter, indien nodig wordt u teruggebeld.
+31 (0)70 326 06 79

En via de mail:
info@nuggz.nl

KvK nr. 64 49 81 66
Rekeningnummer NL84 RABO 0307 3479 90
BTW nr. NL 8556 92121 B01